Samiha Khanna headshot

Assistant Director, Media Relations

samiha.khanna@duke.edu
919.684.2823